ฮ่วย!!

posted on 17 Feb 2010 13:49 by oursweethome in Love

ช่วงนี้ผมไม่มีเวลาพักผ่อนเลยจริงๆ

การพักผ่อนไม่ใช่การไปเที่ยว ไม่ใช่ดุหนัง ไม่ใช่กินเหล้าครับ

การนอนอยู่เฉยๆ เป็นเวลานานโดยไม่หลับ นั่นคือ การพักผ่อน

ปีนี้ผมดันไปเรียน ป.โท แล้วงานที่ทำงานก็ดันมาเยอะอีก

 

ดังนั้น กิจกรรมอะไรๆที่มันเคยได้ทำสนุกๆตอนเสารือาทิตย์จึงมลายหายไป

ก็ใช้เวลาที่จำกัดเท่าที่มี ในการแว๊บไปดูหนังบ้าง ไปส่งแฟนช็อปปิ้งบ้าง เท่านั้นเอง

 

เบื่ออ่ะ..  โดยเฉพาะเบื่องาน

เมื่องานมันไม่ท้าทาย มันจะเบื่อครับ มันเหมือนเราทำๆไปให้หมดวัน..

ก็หวังว่ามันจะเป็นเฉพาะช่วงนี้นะครับ  ไม่งั้นก็แย่เลย

กลัวเกลียดงานที่รัก

 

ยังดีมีแฟนให้อยู่เอาใจนะเนี่ย ไม่งั้นชีวิตคงไม่มีอะไรเลย

Comment

Comment:

Tweet

comment4, çíàêîìñòâà àðòåìîâñêèé ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñóïðóæåñêèé èíòèì, áäñì çíàêîìñòâà íà óêðàèíå, ëåñáè çíàêîìñòâà âî âëàäèìèðå,

#6 By Bmsbdngq (93.174.93.154) on 2010-07-07 12:17

comment5, çíàêîìñòâà íàóøíèêàõ, ñëóæáà çíàêîìñòâà ÷èñòîïîëü òàòàðñòàí, çíàêîìñòâà ïàðû ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâà ïåðîâî,

#5 By Ktrobtvf (93.174.93.154) on 2010-07-07 12:17

comment2, çíàêîìñòâà àòêàðñê, çíàêîìñòâà íèæíåâàðòîâñê èííà èííà 38, çíàêîìñòâà â óêðàèíå ã õàðüêîâ, çíàêîìñòâà çà 50, ñåêñ ïåíçà çíàêîìñòâà,

#4 By Nqovmoqi (93.174.93.154) on 2010-07-07 07:34

comment4, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà éîãà, èíòèì ìóæñêîé â ñî÷è, ñàéò èíòèì çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêå, çíàêîìñòâà ãîðîä îëåíåãîðñê øèøêèíà îêñàíà, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé äî55 ëåò,

#3 By Kgzodrip (93.174.93.154) on 2010-07-06 22:43

บ้านหลังนี้ ไม่ต้องซื้อน้ำตาล ละ open-mounthed smile

#2 By ... on 2010-03-01 00:54

โอยย สุขสันต์วันศุกร์อะไรกันนี่ มันน่า (หมั่นไส้) นัก

โรคเบื่องานจงแพร่ขยายไปไกล

#1 By gsawa on 2010-02-17 17:48